Houten terrassen, wâlbeskoeiïngs en mear...
In tún mei in houten terras oan it wetter is yn in soad gefallen moai om te sjen.
Foardat ik begjin mei it oanlizzen fan it hout, soargje ik der altyd foar dat der in deeglike fundearring/houtkonstruksje stiet.
Wat kin ik jo neist in houten terras noch mear biede?   
·      Beskoeiïngs en wâlkearings kin ik ek foar jo meitsje.
·      Ferskate pergola’s, bamboe pergola’s hearre ta it assortimint. 
 ·     Túnhûskes (boupakket), mar ek foar jo op maat makke túnhûskes binne te realisearjen.
 
Foar al dizze ûntwerpen haw ik kwaliteit en duorsumens heech yn it findel en dat foar in ridlike priis.

  Klik hier voor Nederlands: Vlonderterrassen, walbeschoeiing & meer