Túnoanlis en túnûntwerp

At jo in moaie tún wolle is it belangryk om systematysk en fakkundich te wurk te gean. Ik kin foar jo in tún op maat ûntwerpe dêr´t ik rekkening hâldt mei belangrike details lykas:

Wêr past it terras it beste?

Hoe rinne de paden troch de tún?

Moat it in boartlike of in strakke tún wurde?

Of in miks fan dy twa?

As jo in lytse tún hawwe, pas ik it ûntwerp sa oan dat jo tún werklik grutter liket en om sa mar te sizzen begjint te ‘libjen’. En wat is in túnplan sûnder de krekte ôfwurking? Foar de ôfwurking brûk ik ûnder oare beplanting dy’t prachtich by it ynterieur fan jo tún en jo wenning past. Jo kinne der fan op oan dat alles útfierd wurdt mei degelik en modern fakkundich reau.

As lêste is it noch goed te witten dat ik foar jo tún nije mar ek al besteande materialen brûke kin.
 
 

 
  Klik hier voor Nederlands: Tuinaanleg & ontwerp