Hoveniersbedrijf H.Gerlofsma
Ylostinslaan 52 te IJlst
 
Hovenierbedriuw H.Gerlofsma
Ylostinsleane 52 fan Drylts
 
0515532686 / 06-53375367
 
 
 
 
 

 

 

Tnoanlis en tnntwerp

At jo in moaie tn wolle is it belangryk om systematysk en fakkundich te wurk te gean. Ik kin foar jo in tn op maat ntwerpe drt ik rekkening hldt mei belangrike details lykas:

Wr past it terras it beste?

Hoe rinne de paden troch de tn?

Moat it in boartlike of in strakke tn wurde?

Of in miks fan dy twa?

As jo in lytse tn hawwe, pas ik it ntwerp sa oan dat jo tn werklik grutter liket en om sa mar te sizzen begjint te libjen. En wat is in tnplan snder de krekte fwurking? Foar de fwurking brk ik nder oare beplanting dyt prachtich by it ynterieur fan jo tn en jo wenning past. Jo kinne der fan op oan dat alles tfierd wurdt mei degelik en modern fakkundich reau.

As lste is it noch goed te witten dat ik foar jo tn nije mar ek al besteande materialen brke kin.
 
 

 
  Klik hier voor Nederlands: Tuinaanleg & ontwerp