Hoveniersbedrijf H.Gerlofsma
Ylostinslaan 52 te IJlst
 
Hovenierbedriuw H.Gerlofsma
Ylostinsleane 52 fan Drylts
 
0515532686 / 06-53375367
 
 
 
 
 
 

 
Sierstrate en strate
At jo meardere offertes oanfreegje foar it straten, dan komme jo der al gau efter dat der ūnderling grutte priisferskillen binne. Myn advys oan jo is: wit wat jo keapje want dan komme jo letter net foar nuodlike beslissings te stean.
 
Wat straten oanbelanget stiet degelikens by my foarop. Om degelik te straten, is it nedich om in goed sānbźd (cunet) te meitsjen troch it sān te fertichtsjen. Troch it sān oan te triljen ūntstiet der in stabile ūndergrūn.
 
Betonstien is priistechnysk oantreklik: in grut tal fjouwerkante meters tsjin in lege priis. Mar in neidiel is dat  betonstien, nei’t de jierren ferstrike, ferkleurje. Bakte materialen binne dźrtsjinoer kleurfźst en gean folle langer mei.
 
At jo gjin lźst fan tśch tusken de stiennen hawwe wolle, dan is it mooglik om de stiennen te foegjen (sjoch foto) In bykommend foardiel is dat, yn in soad gefallen, it straten der ek noch moaier śt komt te sjen. 
 
 
  Klik hier voor Nederlands: Sierbestratingen / bestratingen